Zápis ze schůze Spolku rodičů 2020-09-17
                       

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 17. 9. 2020

 

  1. Změna v obsazení Rady rodičů:

 

Zahájení Členské schůze: 17 hodin.

Členská schůze byla obeznámena o konání Rady rodičů dne 26. 8. 2020.

Členům byla představena Rada rodičů ve složení: Jana Petrášková – předsedkyně, Barbora Kudrnová – místopředsedkyně, Kristýna Mrázová, Monika Hašek Vystoupilová.

 

Z důvodu dosažení školního věku a ukončení řádné docházky dětí paní Lenky Dvořákové (přechod na ZŠ), zaniklo její členství ve Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, jak vyplývá ze Stanov spolku. Na funkci místopředsedkyně byla proto za paní Dvořákovou navržena a jednohlasně schválena na schůzi Rady rodičů 26. 8. 2020 Mgr. Barbora Kudrnová.

 

Jako 5. člen Rady rodičů za odcházející Lenku Dvořákovou (za MŠ Eliška) byla navržena Ing. Iveta Černá, PhD., která s kandidaturou souhlasí. Dle stanov ji musí odsouhlasit Členská schůze.

 

17:12 proběhlo hlasování.

Členové jednomyslně odsouhlasili Ing. Ivetu Černou, PhD. za členku Rady rodičů.

 

2. Odhad počtu dětí v novém školním roce

Místopředsedkyně seznámila přítomné o hrubém odhadu celkového počtu dětí ve školce ve školním roce 2020/21, který učinila paní ředitelka Hánělová. Předpoklad činí 125 dětí + příchozí během školního roku či od 2. pololetí – cca 10-15 dětí (ty platí zkrácený poplatek dle nástupu do školky). Z toho vyplývá předpokládaný příjem 100.000,- Kč na jedno pololetí.

 

3. Návrh rozpočtu na I. a II. pololetí školního roku 2020/2021:

Členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2020/ 21.

Výpočet pro jedno pololetí:

Kultura: 40. 000,- Kč (průměrná částka 3500 Kč / divadlo / mobilní planetárium, kolektivní bubnování a další aktivity),

Dárky: 18. 000,- Kč,

Doprava: 30. 000,- Kč,

Projekt Sokol: 2.500 Kč – 125 dětí x 20 Kč (poplatek za dítě) – Jedná se o novu položku. Projektu ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ Se Sokolem do života (Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky) se školka zúčastňuje již několikátým rokem. Letos poprvé ale Sokol zavádí poplatek za dítě a rok – 20 Kč. Z tohoto důvodu musela nově vzniknout i položka v návrhu rozpočtu.

Jedná se o poplatek na celý školní rok. Proto v rozpočtu na druhé pololetí bude částka 2.500,- Kč přesunuta do položky Ostatní, a to na drobné výdaje.

 

Ostatní 9. 500,- Kč              

- 7x 1000,- Kč   jako motivační příspěvek pro učitelky k vytvoření aktivit s dětmi kromě jejich učebního plánu

- 1x 2000,- Kč   jako odměna za vedení účetnictví

- 500,-               na drobné výdaje

Celkem 100 000,- Kč (800*125 dětí + 10 dětí nastupuje v průběhu roku - částka příspěvku bude v poměrné výši ke dni nástupu).

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil pan Michálek, který požadoval přesun z položky Doprava a navýšení motivačního příspěvku učitelkám o 1 tisíc na 2000,- Kč s odůvodněním, že se na výlety jezdit nebude. Paní Kudrnová naopak poukázala na skutečnost, že zatím školky na výlety jezdit mohou. Vzhledem k opatřením vlády proti šíření onemocnění Covid-19 je ale nutné, aby žáci z jednotlivých budov školky měli přistavený vlastní autobus, což zvýší náklady na dopravu. Při akcích minulých toto nebylo nutné a děti se vešly do dvou autobusů, nyní budou potřeba 3. Bude muset být tedy navýšen počet autobusů, což zvýší náklady, i kdyby se jezdilo na výlety méně. S návrhem pana Michálka proto nesouhlasí. Také další rodiče vyjadřovali spíše nesouhlas. Přesto však dala předsedkyně Petrášková hlasovat o upraveném rozpočtu dle návrhu pana Michálka, kde se ponížily položky Kultura a Doprava o 3. 500,- Kč a položka Ostatní by tak byla navýšena o 7.000,- Kč (zvýšení motivačního příspěvku pro jednotlivé učitelky).

17:30 – hlasování o návrhu upraveného rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2020/ 21.

Pro: 1, proti: 63, zdržel se: 1.

 

Na výzvu rodičů – členů spolku bylo hlasováno o původním návrhu rozpočtu na obě pololetí.

17:32 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2020/ 21, jak jej předložila Rada rodičů.

Pro: 64, proti: 0, zdržel se: 1.

 

4. Návrh na změnu banky, u které je veden účte spolku

Na podnět jednoho z rodičů, pana Hlaváče, byl vznesen návrh na změnu banky. Bylo navrženo vedení účtu u FIO banky místo dosavadní České spořitelny z důvodu ušetření finančních prostředků za poplatky za vedení účtu.

17:35 – hlasování o návrhu změny banky

Pro: 63, proti: 0, zdržel se: 2.

 

5. Diskuze

 

Během diskuze byl vznesen dotaz na výši zůstatku na účtu. Předsedkyně Petrášková seznámila členy, že výše zůstatku byla ke dni k 25. 8. 2020. Zůstatek na účtu činí 135.578,58 Kč. Celkový příjem za 2. pololetí školního roku 2019/20 byl 51.205,84, z toho byly vráceny poplatky rodičům odchozích dětí (školní docházka či přestup do jiné MŠ) ve výši 7.200,- a zaplacené poplatky ve výši cca 44.000,- se přesouvají na následující 1. pololetí škol. roku 2020/21. Finanční přebytek cca 90.000,- vznikl za působení paní ředitelky Meisnerové a Rada rodičů navrhla, aby tento přebytek byl vyčerpán nákupem interaktivních pomůcek pro každou školku (budovu školky) dle jejich vlastního výběru. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka ze strany členů spolku.

 

Schůze byla ukončena v 17:40.

 

Zapsala: Barbora Kudrnová

Ověřila: Iveta Černá

 

Příloha: Prezenční listina

 

 

 

Aktuality

Vážení rodiče a malí kamarádi, velice děkujeme za účast v soutěži ,,PODZIMNÍ VĚNEČEK“. Vaše věnečky jsou velmi pěkné a tudí

Číst

najdete v zóně "Pro rodiče". Pokud ještě nejste, zaregistrujte se.

Číst

Třídní schůzka a současně členská schůze Spolku rodičů začíná v 17h.

Číst

Vážení rodiče, Vážení zaměstnanci MŠ Ottova, Chtěla bych vás touto cestou informovat o aktuální situaci investiční akce ...

Číst