Zápis ze schůze Spolku rodičů 2019-04-01

PDF ke stažení

Náhradní členská schůze Spolku rodičů MŠ Matjuchinova 1. 4. 2019, od 16: 30

1. Přivítání. Důvod svolání náhradní členské schůze (členská schůze 11. 3. 2019 nebyla usnášeníschopná, neboť se nesešlo ani 30 % členů). Nový občanský zákoník umožňuje svolání Náhradní členské schůze – předsedkyní J. Petráškovou byl daný paragraf odcitován:

§257
Náhradní zasedání členské schůze
(1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů

od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

 

(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného.

 

Naše stanovy nic jiného neurčují, termíny konání byly dodrženy a pořad jednání bude kopírovat předchozí zasedání.

 

2. Navržený rozpočet a skutečnost v prvním pololetí

A. Stav na účtu – 140.000,- Kč, v pokladně 361,- Kč

Ponechán příspěvek 800,- Kč, rozpočet navržen:

kultura 33 000,-, dárky 33 000,-, doprava 40 000,-, ostatní 16 400,-

v celkové výši 122 400 Kč (800*153 dětí).

B. Skutečnost prvního pololetí:

Vybrané ČP – 107.000,- Kč (rozpočtováno bylo 122.400,- /153 dětí/, ale některé děti nenastoupily, některé osvobozeny (DD), 12 nezaplatilo

Stav účtu k 31. 1. 2019 – 131.532,-  Kč , v pokladně  cca 3.600,- Kč – vyčerpáno tedy bylo 113.179,13 Kč

 

Přehled skutečných nákladů za 1. pololetí školního roku 2018/2019

 

Dětská představení: 21.900,- Kč

Výlety, výstavy, vstupné: 17.600,- Kč

Doprava: 39.855,- Kč

Dárkové předměty: 23.483,- Kč

Příspěvek na 8 tříd MŠ: 8.000,- Kč

Bankovní poplatky: 2.340,- Kč

Daň z úroku: 1,13 Kč

Celkem: 113.179,13 Kč

 

V rámci rozpočtu na podnět paní ředitelky byla nastavena ještě další nová pravidla:

 • 1000,- Kč pro každou p. uč./ třídu na pololetí. Stanovená částka je určena pro potřeby dětí a o výdajích rozhoduje třídní učitelka dle vlastního uvážení (ind. výlety, odměny, aj. ). Hlavní myšlenkou je motivační přístup pro zvýšení aktivit ve třídách. Zmíněná částka bude vyúčtována na konci období schváleného rozpočtu. Financováno z položky „ostatní“.

 

 • 1200,- Kč každé školce za pololetí na nákup krmiva pro zvířátka, která jsou chovaná v dané školce. Zmíněná částka bude vyúčtována na konci období schváleného rozpočtu. Financováno z položky „ostatní“.

 

 • 1000,- Kč jako jednorázová odměna za pololetí za vedení účetnictví Spolku paní Lence Doležalové (navrhnuto na lednové schůzi)

 

 • Na lednové schůzi rovněž navrženo, že za ty děti, za které jejich rodiče z nějakého důvodu nemohou zaplatit členský příspěvek v plné výši, budou rodiče platit za kulturní akce jednorázově.
  Divadélko 30 Kč a výlet 50 Kč. Pověřená osoba z MŠ vybere stanovený příspěvek a vystaví příjmový pokladní doklad k zaúčtování.

3. Návrh rozpočtu na 2. pololetí

Navrhujeme rozpočet pro druhé pololetí ve školním roce 2018/2019 

 • kultura 52 500,-  3500 per program * 3 mš * 5měsíců
  (průměrná částka 3500 Kč / divadlo / měsíc * 3x MŠ * 5 měsíců + je možno doplnit do celkové částky workshopy, muzikoterapie, aj.),
 • dárky 40 000,-,
 • doprava 40 000,-,
 •  ostatní 20 000,-

v celkové výši 152 500 Kč (800*153 dětí + zbytek z prvního pololetí).

4. Hlasování

Bylo zvlášť hlasováno o nově zavedených pravidlech v rámci rozpočtu (uvedených v závěru bodu č. 2):

Souhlasilo: 25                         Nesouhlasilo: 0                       Zdrželo se: 0

Druhé hlasování se týkalo navrženého rozpočtu na 2. pololetí šk. roku 2018/ 19. S navrženým rozpočtem uvedeným v bodě č. 3:

Souhlasilo: 25                         Nesouhlasilo: 0                       Zdrželo se: 0

 

5. Diskuze

V rámci diskuze byli rodiče vyzváni, aby v případě povědomí o nějaké zajímavé akci vešli do kontaktu se školkou a sami dávali podněty, co by se z rozpočtu Spolku mohlo ve školce pro děti realizovat (divadélka, workshopy apod.)

Ze strany vedení Spolku byli rodiče požádáni, aby při jakýchkoli problémech, dotazech, připomínkách apod. využívali oficiálních komunikačních kanálů – využili tak kontaktů na webových stránkách školky a nesnižovali se k emotivním diskuzím na Facebooku, kde se málokdy vede konstruktivní debata a nepřispívá to dobré věci.

6. Závěr

Závěrem bylo oznámeno, že příští členská schůze proběhne pravděpodobně v září v rámci první schůzky školky s rodiči.

Zapsala: Jana Petrášková, ověřila: Lenka Doležalová                      Schůze ukončena v 16: 50

Příloha: Prezenční listina

 

Aktuality

ze školky najdete v zóně "Pro rodiče".
25.2. v MŠ Eliška a 26.2. v MŠ Ottova a MŠ Matjuchinova. Prosíme rodiče, aby dětem dali masky zvířátek, řemesel či jiných kostýmů.
Vážení rodiče, z důvodu onemocnění zaměstnanců MŠ bude prázdninový provoz budovy MATJUCHINOVA v době 17.2. – 21.2. 2020 přesunut ..

Číst

Fotky z akce najdete v zóně "Pro rodiče".
Zapomenutý Masopust - Fotky z výletu najdete v zóně "Pro rodiče".
tříd Zelená a Žlutá dobře dopadla. Prsty jsme přepočítaly a souhlasí. Fotky v zóně "Pro rodiče".
Všichni se šťastně vrátili. Foto v zóně "Pro rodiče".