Zápis z 9.10. 2023 - Spolek rodičů
                       

Zápis z Členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 9.10. 2023

 

1. Seznámení s činností Spolku rodičů, složení Rady rodičů, funkční období předsedkyně

 

Členská schůze byla zahájena v 17:10 hodin, členové byli obeznámeni o konání Rady rodičů 2. 10. 2023. Novým členům byla osvětlena činnost Spolku a důvody jeho založení.

 

Z důvodu dosažení školního věku a ukončení řádné docházky dětí ukončily členství ve Spolku i v Radě rodičů paní Iveta Černá a paní Veronika Strušková. Členství v Radě rodičů přijaly a jsou navrženy na schválení Členskou schůzí paní: Mgr. Denisa Fliglová (MŠ Eliška), MUDr. Petra Náprstková a Michaela Kolková (MŠ Ottova). Jako místopředsedkyni Rada spolku navrhla paní Mgr. Denisu Fliglovou.

Pětičlenná Rada rodičů pro tento školní rok je navržena v tomto složení: Ing. Jana Petrášková – předsedkyně, Mgr. Denisa Fliglová - místopředsedkyně, MUDr. Petra Náprstková, Michaela Kolková, Kristýna Mrázová.

17:15 – hlasování o složení Rady rodičů

Pro: 45, proti: 0, zdržel se: 0.

                                  

Předsedkyně Jana Petrášková seznámila přítomné s faktem, že dle Občanského zákoníku je funkční období předsedy spolku pětileté a je třeba znovu zvolit nového předsedu či odhlasovat prodloužení funkčního období Jany Petráškové.

Rada spolku navrhuje Členské schůzi prodloužení funkčního období předsedkyně Jany Petráškové.

17:18 – hlasování o prodloužení funkčního období předsedkyně Jany Petráškové

Pro: 45, proti: 0, zdržel se: 0.

 

2. Změna názvu Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova

Předsedkyně Jana Petrášková seznámila Členskou schůzi se změnou názvu školky na MŠ Zbraslav, příspěvková organizace, ke kterému bylo přistoupeno na základě skutečnosti, že byl ukončen nájem v budově v Matjuchinově ulici (budova byla vyklizena a vrácena majitelům) a dále už neslouží potřebám MŠ. Upozornila dále na fakt, že Spolek rodičů při MŠ Matjuchinova má ve spolkovém rejstříku uvedeno sídlo na adrese Matjuchinova 698, přestože ve stanovách je sídlo na adrese U Lékárny 592, a navrhla, aby sídlo Spolku bylo nově sjednoceno na oficiální adrese MŠ Zbraslav, tedy U Lékárny 592.

Rada Spolku tedy navrhuje Členské schůzi změnu názvu Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova na nový: Spolek rodičů při MŠ Zbraslav (dále jen „Spolek“). Rada Spolku dále navrhuje změnu adresy sídla Spolku ve Spolkovém rejstříku a jeho sjednocení se sídlem uvedeným ve stanovách Spolku (se souhlasem vedení MŠ a Rady MČ): U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav.

17:23 – hlasování o změně názvu Spolku rodičů a změně adresy sídla (viz výše)

Pro: 45, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

3. Seznámení se stavem účtu a s čerpáním rozpočtu za uplynulý školní rok

Předsedkyně Jana Petrášková seznámila přítomné se stavem účtu k 31. 8. 2023.

Zůstatek na účtu činí 15.812,65 Kč a v pokladně je 2.202,- Kč.

 

zůstatek na účtu + pokladna k 31.8.2022

19.004,60

   

příjmy - zaplacené příspěvky ve šk. roce 2022/2023

258 800,00 Kč

   

představení pro děti

89 800,00 Kč

doprava

64 777,00 Kč

výlety, výstavy, vstupné

35 117,00 Kč

dárkové předměty

35 078,00 Kč

příspěvek na jedn. třídy (7 tříd)

14 000,00 Kč

rozlučka s předškoláky a Den dětí

17 018,00 Kč

účetnictví šk. rok 2020/2021 a 2021/2022

4 000,00 Kč

 

259 790,00

celk. příjmy

277 804,64 Kč

celk. výdaje

259 790,00 Kč

Rozdíl (finanční rezerva z minulých let)

18 014,64 Kč

 

4. Odhad počtu dětí v novém školním roce

Paní ředitelka Hana Hánělová učinila hrubý odhad celkového počtu dětí ve školce ve školním roce 2023/24 na 113 dětí. Několik dětí ještě nastoupí ve 2. pololetí školního roku 2023/2024, ovšem několik dětí je také ze sociálně slabých rodin, hrubý odhad byl tedy ponechán na 113 žáků. Příspěvek Rada doporučila zanechat ve stejné výši opět ve dvou splátkách, vždy za každé pololetí.

5.  Návrh rozpočtu na školní rok 2023/2024:

Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti loňského školního roku – viz tabulka výše.

Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme vybrat částku 226.000,- Kč (113 x 2.000,-Kč).

představení pro děti

48 000,00 Kč

doprava

54 000,00 Kč

výlety, výstavy, vstupné

45 200,00 Kč

dárkové předměty

45 200,00 Kč

příspěvek na jedn. třídy (7 tříd)

12 000,00 Kč

rozlučka s předškoláky a Den dětí

17 600,00 Kč

účetnictví šk. rok 2020/2021 a 2021/2022

4 000,00 Kč

náklady

226 000,00 Kč

 

Vysvětlení některých kapitol:

Představení pro děti – 3 za pololetí x 2 školky x 4.000 = 48 000,-

Doprava – 1 výlet za pololetí: 3 autobusy (celá školka) x 9.000 x 2 pololetí = 54 000,-

Výlety, vstupné – 113 dětí x 200,- x 2 pololetí = 45 200,-

Dárkové předměty -  113 dětí x 200,- x 2 pololetí = 45 200,-

 

Rada s tímto návrhem souhlasí a předkládá ke schválení Členské schůzi.

 

17:30 – hlasování o návrhu rozpočtu pro školní rok 2023/24 předloženým Radou spolku

Pro: 45, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

6. Vyčerpání finančního přebytku

Pokud dojde ke konci školního roku k nějakému finančnímu přebytku, rozhodne Rada rodičů o formě jeho dočerpání (do výše dle stanov).

 

Zapsala: Michaela Kolková

Ověřila: Jana Petrášková

Příloha: prezenční listina

Aktuality

ze tříd a z Halloweenu najdete v zóně "Pro rodiče".
- přibyly fotky ze "Svátku Elišky", - z divadla a - ze Žluté tř. - grafomotorické hry, - z Dýňobraní v Ottovce
Hledáme do svého týmu asistenta pedagoga na pracoviště Ottova 919 a U Lékárny 592. Jedná se o poloviční úvazek.

Číst

pokračuje i v tomto školním roce...

Číst

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst