Zápis z členské schůze 3.10.2022
                       

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 3.10.2022

 

 

1. Seznámení s činností Spolku rodičů:

 

Členská schůze byla zahájena v 17:30 hodin a obeznámena o konání Rady rodičů 19. 9. 2022.

Byla představena Rada rodičů ve složení: Jana Petrášková – předsedkyně, Eva Popelková – místopředsedkyně, Iveta Černá, Kristýna Mrázová a Veronika Strušková. V úvodu seznámila předsedkyně Jana Petrášková přítomné členy s činností a financováním Spolku. Byla představena také paní účetní Spolku – Lenka Doležalová.

                                  

17:40 – hlasování o složení Rady rodičů

Pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0.

 

2. Seznámení s čerpáním rozpočtu za uplynulý školní rok

 

celk. příjmy

348 208,18 Kč

celk. výdaje

329 318,00 Kč

Rozdíl (finanční rezerva z minulých let)

18 890,18 Kč

 

 

3. Odhad počtu dětí v novém školním roce

Paní ředitelka Hana Hánělová učinila hrubý odhad celkového počtu dětí ve školce ve školním roce 2022/23 na 133 dětí (+ cca 5 dětí ještě nastoupí ve 2. pololetí školního roku 2022/2023). Vzhledem k tomu, že cca 10 z výše započtených dětí, od kterých bude vybírán příspěvek za 1. pololetí, jsou ze sociálně slabých rodin, nebo jsou v péči DD, hrubý odhad jsme ponížili na 120 žáků, jejichž rodiče jsou finančně schopni zaplatit příspěvek ve výši 800,- Kč. Příspěvek rada doporučila zanechat ve stejné výši opět ve dvou splátkách, vždy za každé pololetí.

 

4.  Návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023:

Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti loňského školního roku – viz tabulka výše.

Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme vybrat částku 192.000,- Kč (120 x 1.600,-Kč).

představení pro děti

42 000,00 Kč

doprava

64 000,00 Kč

výlety, výstavy, vstupné

26 000,00 Kč

dárkové předměty

10 000,00 Kč

příspěvek na jedn. třídy (7 tříd)

14 000,00 Kč

rozlučka s předškoláky a Den dětí

30 000,00 Kč

účetnictví šk. rok 2020/2021 a 2021/2022

4 000,00 Kč

náklady

190 000,00 Kč

 

Představení pro děti – 2 za pololetí x 3 školky x 3.500 = 42.000,-

Doprava – 1 výlet za pololetí: 4 autobusy (celá školka) x 8.000 x 2 pololetí = 64.000,-

 

V diskuzi k rozpočtu vzešla ze strany členů Spolku otázka, zda by bylo možné zvýšit členský příspěvek na 1 000,- Kč na pololetí. Částka vzniklá tímto navýšením navíc – 24 000,-/rok bude rozdělena na položky představení pro děti (12 000,-) a dárky (12 000,-).

 

Pokud dojde ke konci školního roku k nějakému finančnímu přebytku, rozhodne Rada rodičů o formě jeho dočerpání.

 

17:55 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2022/ 23, jak jej přeložila Rada rodičů s výše zmíněnou úpravou vzešlou z řad členů o navýšení členského příspěvku a jeho rozdělení (viz výše).

 

Pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0.

 

5. Diskuze

 

V závěru schůze byl vznesen dotaz ohledně vyúčtování stravného ve školce, který byl už řešen paní ředitelkou a paní zástupkyní s dotazujícími rodiči, a proto byla schůze Spolku rodičů ukončena v 18:05

 

 

Zapsala: Eva Popelková

Ověřila: Iveta Černá

 

Příloha: Prezenční listina

Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023 pro děti z MŠ Matjuchinova(Eliška, Ottova, Matju) a MŠ Nad Parkem V letošním roce bude prázdninový provoz ....

Číst

Provoz v budově Matjuchinova byl ukončen, třídy jsou od 2.5.2023 umístěny v budově Elišky - vizte Kontakty.

Číst