Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 16. 9. 2021
                       

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 16. 9. 2021

 

1. Seznámení s činností Spolku rodičů:

 

Členská schůze byla zahájena v 17:20 hodin a obeznámena o konání Rady rodičů 26. 8. 2020.

Byla představena Rada rodičů ve složení: Jana Petrášková – předsedkyně, Barbora Kudrnová – místopředsedkyně, Iveta Černá, Kristýna Mrázová a Monika Hašek Vystoupilová. V úvodu seznámila předsedkyně Jana Petrášková přítomné členy s činností a financováním Spolku. Byla představena také paní účetní Spolku – Lenka Doležalová.

 

2. Odhad počtu dětí v novém školním roce

Předsedkyně seznámila přítomné o hrubém odhadu celkového počtu dětí ve školce ve školním roce 2021/22, který učinila paní ředitelka Hánělová. Předpoklad činí 144 dětí (+ několik dětí ještě nastoupí ve 2. pololetí školního roku 2021/2022). Vzhledem k tomu, že cca 4 z výše započtených dětí, od kterých bude vybírán příspěvek za 1. pololetí, jsou ze sociálně slabých rodin, nebo jsou v péči DD, hrubý odhad jsme ponížili na 140 žáků, jejichž rodiče jsou finančně schopni zaplatit příspěvek ve výši 800,- Kč. Za 1. pololetí školního roku 2021/2022 bychom tedy mohli vybrat 112.000,- Kč (140 x 800,-Kč).

Rada navrhuje zachování výše členského příspěvku s tím, že bude reagovat během školního roku na změny způsobené covidovou situací. Je možné, že příspěvek bude vybírán jen v prvním pololetí a ve druhém již ne, protože mnohé akce nebude možno uskutečnit (jak tomu bylo v uplynulém školním roce).

 

3. Návrh rozpočtu na I. a II. pololetí školního roku 2021/2022:

Členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2021/ 22.

Výpočet pro jedno pololetí:


Kultura 50. 000,- Kč (průměrná částka 3500 Kč / divadlo / mobilní planetárium, kolektivní bubnování a další aktivity),

Dárky 20. 000,- Kč,

Doprava 29. 500,- Kč,

Projekt Sokol 3.000 Kč – 144 dětí x 20 Kč (poplatek za dítě) + rezerva 120,- Kč

Ostatní 9. 500,- Kč - 7x 1000,- Kč jako motivační příspěvek pro učitelky k vytvoření aktivit s dětmi kromě jejich učebního plánu + 1x 2000,- Kč jako odměna za vedení účetnictví, 500,- na drobné výdaje

Celkem 112.000,- Kč (800 x 140 dětí)

17:33 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2020/ 21, jak jej přeložila Rada rodičů.

Pro: 47, proti: 0, zdržel se: 0.

 

4. Vyčerpání finančního přebytku

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k vyčerpání finančního přebytku ze školního roku 2017/2018 tak, jak bylo schváleno na minulé členské schůzi, předložila Rada ke schválení na členské schůzi seznam pomůcek a herních prvků v maximální hodnotě 30.000,- Kč pro každou budovu (3 x 30.000,- Kč), které by si paní učitelky z jednotlivých budov naší školky rády zakoupily.

MŠ Matjuchinova – neukotvené herní prvky do zahrady

MŠ Eliška – cvičební a další interaktivní pomůcky (seznam přečten a je k dispozici v MŠ)

MŠ Ottova - mlhoviště

17:38 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2021/ 22, jak jej přeložila Rada rodičů.

Pro: 47, proti: 0, zdržel se: 0.

 

4. Diskuze

 

Během diskuze byl vznesen dotaz, jak to bude s nevyčerpanými příspěvky (přeplatky) odcházejících či přecházejících dětí do jiné školky. Předsedkyně a paní účetní ujistily, že přeplatek či jeho poměrná část je vrácena. U dětí, které zůstávají ve školce i v dalším školním roce, se převádí do tohoto následujícího roku.

 

Schůze byla ukončena v 17:45.

 

Zapsala: Barbora Kudrnová

Ověřila: Iveta Černá

 

Příloha: Prezenční listina

 

 

 

Aktuality

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

13.9. na téma "Jak na pohodovou adaptaci dětí".

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst

Vážení rodiče, Od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvýšit ceny stravného pro děti v MŠ a to následovně:

Číst