Stravní řád

Dokument v PDF

Stravní řád MŠ

 

 

Adresa školy :   Mateřská škola,Matjuchinova 698, Zbraslav

                              Mateřská škola,Ottova 919, Zbraslav

                              Mateřská škola U Lékárny  592, Zbraslav

                             Vývařovna, U Včely 1442, Zbraslav

Telefon :             601 555 191 – hospodářka MŠ – kancelář v MŠ Matjuchinova

 

  1. Vedení:               vedoucí ŠJ                Šlaufová Ivana

vedoucí kuchařka    Marková Monika                    MŠ Matjuchinova

vedoucí kuchařka    Bruijnová Dagmar                  MŠ Ottova

                            vedoucí kuchařka    Kohoutová Iveta                      MŠ U Lékárny

                             vedoucí kuchařka    Vošahlíková Markéta                            vývařovna

                                                            Černá Petra                              vývařovna

                        pomocná kuchařka  Pokorná-Voráčková Jana     vývařovna

 

1)Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN /Metodikou spotřebního koše.
Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000
Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.
Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
Nařízení ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.
Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

 

Jídelníček je sestaven fy. SPORTVITAL na základě projektu „Zdravé stravování“.

Strávník má nárok na stravu jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu stravného.

Dle § 35 ze školského zákona může dojít k ukončení předškolního vzdělávání v MŠ,pokud neuhradí rodič školní stravování.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Dle § 119 je zakázán odběr jídla do jídlonosičů / dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení/.

 

2)Provoz ŠJ - výdejen

    1. Pracovní doba                                                                6,30  – 15,30

Výdejní doba pro děti a zaměstnance                  

                                        přesnídávka                          8,45 –   9,15

                                        obědy                                  11,30  – 12,30                 

                                        svačina                                14,30 -  15,00      

 

3)Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy : 

 

 Kategorie I – děti 3 až 6leté    -  37,- Kč                                    přesnídávka         8,00  Kč

                                                                                                           oběd                    21,00  Kč

                                                                                                    svačina                  8,00  Kč                

 

Kategorie II – děti 7leté           -  39,- Kč                                     přesnídávka         8,00  Kč

                                                                                                           oběd                   23,00  Kč

                                                                                                         svačina                  8,00  Kč                

 

 

4) POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností

od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních  dnech

v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.  Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud ústně, telefonicky  nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti(lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce školy do konce května. Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup. Způsob ověřování a termíny, včetně náhradních termínů, budou stanoveny včas a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy. Úplata za předškolní vzdělávání a školné. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

                                       

 

5)Placení stravného

Placení obědů  a provozních poplatků bude prováděno inkasem.Číslo bankovního účtu pro svolení k inkasu je MŠ 130 722 319/0800. Rodiče si u svého bankovního ústavu zadají  souhlas s inkasem

k 15-tému v měsíci. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování,kde uvedou číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso.V případě,že nedojde k inkasu se provádí bezhotovostní platba

na stravovací účet  ŠJ  MŠ  130 722 319/0800 + variabilní symbol(číslo dítěte přidělené vedoucí ŠJ)

Provozní poplatek od 1. 9. 2019  na školní rok 2019/2020 je stanoven na 600,- Kč a je vybírán měsíčně společně se stravným. V měsíci září je strhávána jistina, která činí 1.600,- Kč a uložena na účtu dítěte až do vyúčtování celého školního roku v měsíci červenci. Jistina je použita na případné nedoplatky, které během školního roku vzniknou.

6) Přihlášky ke stravování

Podávají se vždy začátkem školního roku.

 

 

7) Odhlášky ze stravování

Provádí se osobně nebo telefonicky ve své MŠ   nejpozději do 7:30 hod. ráno.

pro MŠ Matjuchinova:                  tel: 257 921 528

               Koťátka                             tel: 606 020 753

               Štěňátka                            tel: 606 020 827

               Medvíďata                         tel: 606 020 935

pro MŠ Ottova:                               tel: 257 921 154

               Maláči                                tel: 606 021 067

               Velkáči                               tel: 606 021 062

pro MŠ Eliška:                                 tel: 246 036 592 – kuchyň

                                                                  246 036 594 – zelená třída

               Žlutá                                   tel: 601 555 193

               Modrá                               tel: 601 020 967

               Zelená                                tel: 606 021 059

 

 

8) Vyúčtování

Bude provedeno u každého strávníka každý měsíc . Po uzávěrce měsíce bude zůstatek převeden

na další měsíc a inkasem bude doplacena částka dle kategorie strávníka.

 

9) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech a placení prázdninového provozu jsou rodiče s předstihem informováni na nástěnce.

 

 

10) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen  na nástěnce a je možné ho shlédnout i na webových stránkách mateřské školy  www.mszbraslav.cz . Pitný režim je zajištěn ve všech třídách po celý den i na zahradě. Děti s potravinovou alergií musí dodat potvrzení od lékaře.

 

 

11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ,  hospodářkou  nebo ředitelkou školy.

 

 

 

 

Zbraslav dne  28.6. 2019

 

 

 

      ................................................................

                                                                                                          Bc. Hana Hánělová, MBA        

 

 

Aktuality

Přečtěte si, koho se znovuotevření týká a jaká byla stanovena pravidla pro ochranu před Covidem.

Číst

Zveme Vás na další akci s názvem Sportovní procházka - Sportujeme se zvířátky. Akce bude od 6.4.2021.

Číst

Vážení rodiče, přinášíme pozvánku na další on line přednášku na téma: Realita inkluze aneb zkus, jaké to je žít s „dys“ poruchou

Číst

Moc všem děkujeme za krásné obrázky a velikonoční kraslice, které nosíte do lesoparku Belveder. Místo se krásně rozzářilo a dělá ...

Číst

Vážení rodiče, zápis z rozhodnutí MŠMT proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte ...

Číst

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne

Číst

Vážení rodiče našich předškoláků, Zápis do ZŠ Nad Parkem se koná 1. - 16.4.2021. Informace ...

Číst