Stravní řád
                       

Stravní řád MŠ

 

Adresa školy : Mateřská škola Matjuchinova, U Lékárny 592, Praha- Zbraslav

Střediska MŠ:            Mateřská škola,Ottova 919, Zbraslav

                                   Mateřská škola Matjuchinova 698, Zbraslav

                                   Vývařovna, U Včely 1442, Zbraslav

Telefon :          601 555 191 – hospodářka MŠ – kancelář v MŠ Matjuchinova

 

Vedení:

vedoucí ŠJ               Ivana Šlaufová

kuchařka                   Marková Monika - MŠ Matjuchinova

kuchařka                   Bruijnová Dagmar - MŠ Ottova

kuchařka                   Kohoutová Iveta- MŠ Eliška

vedoucí kuchařka     Vošahlíková Markéta - vývařovna

kuchařka                   Černá Petra - vývařovna

pom. kuchařka          Pokorná Jana - vývařovna

 

1)Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN /Metodikou spotřebního koše.

Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

 

Strávník má nárok na stravu jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu stravného.

Dle § 35 ze školského zákona může dojít k ukončení předškolního vzdělávání v MŠ,pokud neuhradí rodič školní stravování.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Dle § 119 je zakázán odběr jídla do jídlonosičů / dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení/.

 

2)Provoz ŠJ - výdejen

Pracovní doba                                                           6,30  – 15,30 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 

                                        přesnídávka                        8,45 –   9,15

                                        obědy                                11,45 – 12,30   

                                        svačina                              14,30 -  15,00       

 

 

 

 

3)Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy :  

 

 Kategorie I – děti 3 až 6leté    -  47,- Kč                                   

přesnídávka           10,00  Kč

oběd                      27,00  Kč

svačina                 10,00  Kč                 

 

Kategorie II – děti 7leté           -  49,- Kč                                     

přesnídávka          10,00  Kč

oběd                      29,00  Kč

svačina                 10,00  Kč                 

 

 

4) Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních  dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.  Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud ústně, telefonicky  nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti(lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce školy do konce května. Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup. Způsob ověřování a termíny, včetně náhradních termínů, budou stanoveny včas a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy. Úplata za předškolní vzdělávání a školné. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

                                       

 

5)Placení stravného

Placení obědů  a provozních poplatků bude prováděno inkasem.Číslo bankovního účtu pro svolení k inkasu je MŠ 130 722 319/0800. Rodiče si u svého bankovního ústavu zadají  souhlas s inkasem k 15-tému dni v měsíci. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování, kde uvedou číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso.V případě,že nedojde ke stržení inkasa se provádí bezhotovostní platba na stravovací účet  ŠJ  MŠ  130 722 319/0800 + variabilní symbol(číslo dítěte přidělené vedoucí ŠJ) 

Provozní poplatek od 1. 9. 2022  na školní rok 2022/2023 je stanoven na 650,- Kč a je vybírán měsíčně společně se stravným. V měsíci září je strhávána jistina 1000 Kč,a školné která činí 650,- Kč ,jistina je uložena na účtu dítěte až do vyúčtování celého školního roku v měsíci červenci. Jistina je použita na případné nedoplatky, které během školního roku vzniknou. 

 

6) Přihlášky ke stravování

Podávají se vždy začátkem školního roku nebo při nástupu k docházce do MŠ.

 

7) Odhlášky ze stravování

Provádí se osobně nebo telefonicky ve své MŠ nejpozději do 7:30 hod. ráno.

 

pro MŠ Matjuchinova: tel: 257 921 528

Hospodářka MŠ:       tel: 601 555 191 , 257 921 528

Štěňátka                     tel: 606 020 827

Medvíďata                 tel: 606 020 935

 

pro MŠ Ottova:         tel: 257 921 154

Maláči                        tel: 606 021 067

Velkáči                        tel: 606 021 062

 

pro MŠ Eliška: tel: 246 036 592 – kuchyň

Ředitelka:      tel:725 514 274, 246 036 593

Žlutá                tel: 601 555 193

Modrá             tel: 606 020 967

Zelená              tel:606 021 059,

 

8) Vyúčtování 

Bude provedeno u každého strávníka každý měsíc . Po uzávěrce měsíce bude zůstatek převeden na další měsíc a inkasem bude doplacena částka dle kategorie strávníka.

 

9) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech a placení prázdninového provozu jsou rodiče s předstihem informováni na nástěnce.

 

 10) Jídelní lístek 

Na každý týden je vyvěšen  na nástěnce a je možné ho shlédnout i na webových stránkách mateřské školy  www.mszbraslav.cz . Pitný režim je zajištěn ve všech třídách po celý den i na zahradě. Děti s potravinovou alergií musí dodat potvrzení od lékaře.

 

 11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ, s  hospodářkou  nebo ředitelkou školy.

 

 V Praze-Zbraslav dne  1. 9. 2022

 

 

 

 

 

 ................................................................

Bc. Hana Hánělová, MBA

ředitelka MŠ         

Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023 pro děti z MŠ Matjuchinova(Eliška, Ottova, Matju) a MŠ Nad Parkem V letošním roce bude prázdninový provoz ....

Číst

Provoz v budově Matjuchinova byl ukončen, třídy jsou od 2.5.2023 umístěny v budově Elišky - vizte Kontakty.

Číst