Stravní řád
                       

Mateřská škola Matjuchinova,

U Lékárny 592, 156 00 Praha – Zbraslav. IČ: 68404379

MŠ Matjuchinova 698, tel: 257 921 528, 601 555 191 - hospodářka

Ottova 919, tel:257 921 154

MŠ U Lékárny 592, tel. 246 036 593 – ředitelka

reditelna@mszbraslav.cz

 

 

 

Stravní řád MŠ

pro šk. r. 2018/2019

 

 

Adresa školy : Mateřská škola,Matjuchinova 698, Zbraslav

                        Mateřská škola,Ottova 919, Zbraslav

                        Mateřská škola U Lékárny  592, Zbraslav

                        Vývařovna, U Včely 1442, Zbraslav

Telefon :        601 555 191 – hospodářka MŠ – kancelář v MŠ Matjuchinova

 

Vedení: vedoucí ŠJ                Ivana Šlaufová

vedoucí kuchařka    Marková Monika - MŠ Matjuchinova

vedoucí kuchařka   Bruijnová Dagmar - MŠ Ottova

vedoucí kuchařka    Boučková Vendula - MŠ Eliška

vedoucí kuchařka    Vošahlíková Markéta - vývařovna

kuchařka Černá Petra vývařovna

pomocná kuchařka  Pokorná-Voráčková Jana vývařovna

 

1)Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005, FN /Metodikou spotřebního koše.

Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky jsou k dispozici u hospodářka MŠ.

 

Jídelníček je sestaven fy. SPORTVITAL na základě projektu „Zdravé stravování“. 

Strávník má nárok na stravu jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu stravného.

Dle § 35 ze školského zákona může dojít k ukončení předškolního vzdělávání v MŠ,pokud neuhradí rodič školní stravování.

Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Dle § 119 je zakázán odběr jídla do jídlonosičů / dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení/.

2)Provoz ŠJ - výdejen

Pracovní doba      6,30  – 15,30 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance 

                                        přesnídávka                    8,45 –   9,15

                                        obědy                                   11,45 – 12,30   

                                        svačina                                14,30 -  15,00       

 

3)Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy :  

 

 Kategorie I – děti 3 až 6leté    -  37,- Kč                                    přesnídávka         8,00  Kč

                                                    oběd                    21,00  Kč

                                                                                                  svačina                  8,00  Kč                 

 

Kategorie II – děti 7leté           -  39,- Kč                                     přesnídávka         8,00  Kč

                                                    oběd                   23,00  Kč

                                                                                                         svačina                  8,00  Kč                 

 

 

4) POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností 

od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních  dnech 

v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.  Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud ústně, telefonicky  nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti(lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce školy do konce května. Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup. Způsob ověřování a termíny, včetně náhradních termínů, budou stanoveny včas a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy. Úplata za předškolní vzdělávání a školné. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

                                       

 

5)Placení stravného

Placení obědů  a provozních poplatků bude prováděno inkasem.Číslo bankovního účtu pro svolení k inkasu je MŠ 130 722 319/0800. Rodiče si u svého bankovního ústavu zadají  souhlas s inkasem 

k 15-tému v měsíci. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování,kde uvedou číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso.V případě,že nedojde k inkasu se provádí bezhotovostní platba 

na stravovací účet  ŠJ  MŠ  130 722 319/0800 + variabilní symbol(číslo dítěte přidělené vedoucí ŠJ) 

Provozní poplatek od 1. 9. 2018  na školní rok 2018/2019 je stanoven na 599,- Kč a je vybírán měsíčně společně se stravným. V měsíci září je strhávána jistina, která činí 1.600,- Kč a uložena na účtu dítěte až do vyúčtování celého školního roku v měsíci červenci. Jistina je použita na případné nedoplatky, které během školního roku vzniknou. 

6) Přihlášky ke stravování

Podávají se vždy začátkem školního roku.

 

 

7) Odhlášky ze stravování

Provádí se osobně nebo telefonicky ve své MŠ nejpozději do 7:30 hod. ráno.

pro MŠ Matjuchinova: tel: 257 921 528

               Koťátka tel: 606 020 753

Štěňátka tel: 606 020 827

Medvíďata tel: 606 020 935

pro MŠ Ottova: tel: 257 921 154

Maláči tel: 606 021 067

Velkáči tel: 606 021 062

pro MŠ Eliška: tel: 246 036 592 – kuchyň

       246 036 594 – zelená třída

Červená tel: 601 555 193

Žlutá + modrá tel: 601 020 967

Zelená tel: 606 021 059

 

 

8) Vyúčtování 

Bude provedeno u každého strávníka každý měsíc . Po uzávěrce měsíce bude zůstatek převeden

na další měsíc a inkasem bude doplacena částka dle kategorie strávníka.

 

9) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

O termínech a placení prázdninového provozu jsou rodiče s předstihem informováni na nástěnce.

 

 

10) Jídelní lístek 

Na každý týden je vyvěšen  na nástěnce a je možné ho shlédnout i na webových stránkách mateřské školy  www.mszbraslav.cz . Pitný režim je zajištěn ve všech třídách po celý den i na zahradě. Děti s potravinovou alergií musí dodat potvrzení od lékaře.

 

 

11) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ,  hospodářkou  nebo ředitelkou školy.

 

 

 

 

Zbraslav dne  1. 1. 2019

 

 

 

      ................................................................

ředitelka MŠ         

Aktuality

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" Naše MŠ Eliška byla tento školní rok, zapojena ....

Číst

bude hospodářka vydávat v MŠ ELIŠKA 18.6. mezi 7,15 -9,00 hod. a 19.6.2019 mezi 14,00 -16,00 hod. Kauce 100 kč
Dnes 4.6. 2019 každá školka dostala malý a velký hmyzí domeček. Paní učitelky dětem vysvětlily funkci a význam hmyzích domečků, ...

Číst

Přespávko v MŠ Matjuchinova z úterý 25.06. na středu 26.06. pro předškoláky. Bližší informace na nástěnce v MŠ.