Částečné znovuotevření MŠ 12.4.2021
                       

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6.dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

 • Od 12.4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2 krát týdně antigenními (dále jen Ag) testy, v případě RTPCR testů 1krát týdně.
 • V mateřských školách je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání od 12.4.2021, dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně do 15 dětí.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem , jejichž zákonní zástupci jsou ( zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky). Zákonní zástupci v první den nástupu do školy přinesou potvrzení o zaměstnání od svého zaměstnavatele – formulář na to není specifikován.
 • V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 • Do školy prosíme nevoďte děti, které mají příznaky infekčního respiračního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný nos, bolest hlavy).

 

Informace k testování v mateřských školách

Testování bude probíhat 2 krát týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí jiný den než pondělí, bude se testovat ten den, kdy do školy přijde.

Testování bude prováděno Ag testy LEPU podle těch pokynů:

 • Odběr vzorku provede zákonný zástupce pod dozorem zaměstnance MŠ.
 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5 krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedeného odběru.
 • Dle pokynu dohlížející osoby, zákonný zástupce pokračuje krokem vyhodnocení testu ( otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů – z otvoru B do otvoru A, odstraňuje lepicí proužek, nakape 6 kapek přiloženého roztoku, otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne).
 • Spouští se odpočet 15 minut k vyhodnocení testu
 • Instruktážní video k testování je možné shlédnout https://youtu.be/Ls0nrAOe20
 • Prosíme a žádáme zákonné zástupce, aby si uvědomili a počítali s delší časovou rezervou!! Tento proces se nedá urychlit a nikdo ze zaměstnanců nebude ve stresu přijímat dítě s tím, že rodič spěchá do zaměstnání. Bylo by vhodné si s dětmi o testování pohovořit doma, aby věděly, co je čeká.
 • Pokud nechcete toto testování provádět v mateřské škole, je možné doložit výsledek negativního antigenního testu z odběrového místa, toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin. Také je možné přinést negativní PCR test, v tomto případě platí tento výsledek na 1 týden tedy nemusíte podstupovat 2 krát antigenní testování.

 

Základní otázky a odpovědi k testování:

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (zákonný zástupce).

Kdo se nemusí testovat.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

Vydává MŠ potvrzení o testování?

Mateřská škola vydává pouze potvrzení o pozitivních testech. Toto potvrzení slouží pro další postup, který budete konzultovat s pediatrem.

 

Důležitá upozornění k provozu MŠ

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách - přikládáme přehledný demonstrační postup v PDF, ve kterém jsou srozumitelně popsány situace, které mohou nastat při prokázání pozitivního a negativního antigenního testu:

Provozní doba mateřské školy se nemění – tedy bude od 6,30 do 17,00.

Prosíme zákonné zástupce, aby se v prostorách školy pohybovali s respirátorem a po nezbytně nutnou dobu.

Prosíme rodiče, kteří jsou rozhodnuti, že nebudou své děti za stanových podmínek, posílat do MŠ, aby tuto skutečnost potvrdili na mailovou adresu ředitelky školy reditelna@mszbraslav.cz.

Dále prosím rodiče, kteří jsou zahrnuti do vyjmenovaných profesí, aby na mail ředitelky školy reditelna@mszbraslav.cz, napsali, zda chtějí pro své dítě zajistit prezenční vzdělávání.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku mateřské školy tel. číslo 725 514 274.

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel a opatření.

Bc. Hana Hánělová, MBA, ředitelka MŠ

 

 

 

Aktuality

z čarodějnického reje najdete v zóně "Pro rodiče".
Fotky z procházky Velkáčů a čarodějnic v Elišce najdete v zóně "Pro rodiče"
Vážení rodiče, v květnu se konají přijímací zkoušky do ZUŠ Praha-Zbraslav. Pokud máte o studium zájem, dostavte se s dítětem v níž

Číst

Zajišťujeme prázdninový provoz pro děti z MŠ Nad Parkem a všech budov MŠ Matjuchinova

Číst

Vážení rodiče, konečně se všechny děti mohou vrátit do budov naší MŠ! Buďme přesto opatrní.

Číst

když jsou online". Vážení rodiče, zveme na další workshop na toto důležité téma.

Číst

V pátek, dne 30.4. 2021 se koná v naší MŠ Slet čarodějnic a čarodějů. Vstup pouze v masce!!!

Číst