PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
                       

Mateřská škola Zbraslav, příspěvková organizace, U Lékárny 592, Praha - Zbraslav

Pracoviště: U Lékárny 592, Ottova 919

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro zákonné zástupce

Správce údajů, Mateřská škola Zbraslav, IČ: 68 404 379, příspěvková organizace evidovaná v rejstříku Škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pod ID 107502119 (dále také jako „mateřská škola“, „správce údajů“ nebo „správce“) zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců dětí v souladu s platnými právními předpisy, tj. do 24. května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, tj. osobních údajů dětí a zákonných zástupců dětí, které nám poskytujete za dále uvedenými účely zpracování, které bezprostředně souvisí s uskutečňováním předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění (dále jen „školský zákon“).

I. Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Jsme Mateřská škola Zbraslav, IČ: 68 404 379, příspěvková organizace, se sídlem na adrese U Lékárny 592, Zbraslav, 156 00 Praha 5 a uskutečňujeme předškolní vzdělávání dětí dle vzdělávacích programů, v souladu se školským zákonem a souvisejícími právními předpisy. Za účelem naplnění našeho předmětu činnosti ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje dětí, jakož i osobní údaje Vás, zákonných zástupců dětí, které nám poskytujete v rámci přijímacího řízení do mateřské školy a následně v průběhu školního roku, po dobu trvání školní docházky dítěte.

Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha 5

Ředitelkou mateřské školy je Bc. Hana Hánělová, MBA, tel.: 725 514 274, email: reditelna@mszbraslav.cz

Vedoucí vývařovny a hospodářkou mateřské školy je Ivana Šlaufová, tel.: 257 921 528, email: hospodarka@mszbraslav.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Radek Švehla, tel. 604 386 376 email: poverenec@mszbraslav.cz. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem Vašich práv podle nařízení.

II. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uskutečňování předškolního vzdělávání dětí, konkrétně pak:

(i) Z důvodu splnění právních povinností, která se na správce vztahují v souvislosti s:

- Přijetím dítěte (uchazeče) ke vzdělávání, zaznamenáváním průběhu vzdělávání a jeho ukončováním dle § 28 odst. 1 písm. a), § 34, § 34a a §34b školského zákona;

- Vedením školní matriky a evidenčních listů dle § 28 odst. 1 písm. b), odst. 2 školského zákona, vyhl. č. 364/2005 Sb.;

- Evidencí úrazů dětí a pořizování záznamů o úrazu;

- Vedením docházky dle § 28 školského zákona, § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.;

2

 

 

- Stravováním dítěte dle § 28 školského zákona, § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.;

- Vedením školní matriky školského zařízení – vývařovny dle § 28 školského zákona, vyhl. č. 364/2005 Sb.;

- Průkazností seznámení se se školním řádem dle § 30 školského zákona;

- Vedením záznamů poradenské pomoci dle § 16a školského zákona;

- Rozhodováním o individuálním vzdělávání dítěte dle §34b, § 35 školského zákona;

 

(ii) Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektů údajů uděleného zákonným zástupcem dítěte pro jeden či více konkrétních účelů, a to zejména pro účely:

- Pořizování a další zpracování fotografií, videozáznamů či výtvarných prací dětí;

- Bezpečné účasti dítěte na akcích konaných během školního roku vč. škol v přírodě a výletů pořádaných správcem;

- Účasti pedagogicko-psychologického poradce a studentů během výchovné procesu v mateřské škole;

- Účasti dítěte v soutěžích;

- Podání předepsaného léku dítěti;

 

(iii) Je-li to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

 

(iv) Je-li to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

(v) Je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

III. Komu osobní údaje dále poskytujeme

 

Osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Osobní údaje takto poskytneme:

- Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří:  Mgr. Ivana Vlková (grafomotorika), Kroužky, o.p.s., fotograf zajišťující fotografování dětí, majitelé rekreačních zařízení poskytující ubytování při škole v přírodě, zimní stadion Hvězda (bruslení)

- Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

 

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

IV. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

 

Osobní údaje budeme zpracovávat:

- V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou;

- Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu trvání školní docházky dítěte do mateřské školy.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu. 3

 

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme skartací.

V. Jaké osobní údaje zpracováváme

 

Za účelem splnění právní povinnosti správce zpracováváme osobní údaje subjektů údajů nezbytné pro splnění povinností uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů, jak jsou tyto uvedeny v čl. II. bod (i.) těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Na základě Vašeho písemně uděleného souhlasu zpracováváme osobní údaje subjektů údajů uvedené v jednotlivých správcem předložených dokumentech.

VI. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

 

Osobní údaje zpracováváme v elektronické a nebo v tištěné podobě.

VII. Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen poskytnout osobní údaje potřebné pro splnění právní povinnosti správce uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů, jak jsou tyto uvedeny v čl. II. bod (i.) těchto podmínek ochrany osobních údajů.

Zákonný zástupce dítěte není povinen poskytnout osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu subjektů údajů či jejich zákonných zástupců. V takovém případě nemusí být povolena účast dítěte na školních akcích, soutěžích a jiných školních aktivitách, k nimž je souhlas zákonného zástupce dítěte nezbytný.

VIII. Odvolání dříve poskytnutého souhlasu

 

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na některou z e-mailových adres uvedených v čl. I. či dopisem zaslaným na adresu mateřské školy. V důsledku odvolání souhlasu nebudou údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nutnost splnění zákonem uložené povinnosti).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout.

IX. V čem spatřujeme oprávněný zájem?

 

Oprávněný zájem spatřujeme v zajištění bezpečnosti osob a majetku při provozování systému čipů za účelem vstupu do budovy mateřské školy.

X. Práva subjektů údajů a jejich zákonných zástupců v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souladu s nařízením máte právo na:

- Přístup k osobním údajům;

- Opravu osobních údajů;

- Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

- Omezení zpracování;

- Přenositelnost údajů;

- Vznést námitku proti zpracování;

- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;

- Podání stížnosti u dozorového úřadu.

4

 

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat dopisem zaslaným na adresu mateřské školy, na e-mailových adresách uvedených v čl. I. těchto podmínek ochrany osobních údajů nebo telefonicky na telefonních číslech uvedených v čl. I. těchto podmínek, není-li dále uvedeno jinak.

(i) Právo na přístup k osobním údajům

- Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají Vás či Vašich dětí, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto podmínek. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

(ii) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

- V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

o Máte za to, že jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné;

o Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;

o Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

o Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

 

(iii) Právo vznést námitku

- Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (zajištění bezpečnosti dětí).

 

(iv) Právo na přenositelnost údajů

- Máte právo (za podmínek stanovených v nařízení) získat osobní údaje a svých dětí a předat je jinému správci osobních údajů.

 

(v) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

- Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

XI. Zabezpečení osobních údajů

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Za účelem ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů je k nakládání s osobními údaji oprávněno pouze vedení školy a někteří vybraní pedagogové. Veškeré Vaše osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách a uzamčených skříních či přihrádkách, kdy přístup k nim mají pouze vedoucí pracovníci mateřské školy. Vaše osobní údaje vedené v elektronické podobě jsou zabezpečeny elektronickým systémem splňujícím veškeré požadavky nařízení (šifrování, pseudonymizace, heslování, apod). Budovy (pracoviště) mateřské školy jsou zabezpečeny bezpečnostním systémem. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, není-li výše uvedeno jinak.

Zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme a rozvíjíme tak, abychom omezili nebezpečí související s případným únikem osobních údajů či jejich zneužitím.

Aktuality

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

13.9. na téma "Jak na pohodovou adaptaci dětí".

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst

Vážení rodiče, Od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvýšit ceny stravného pro děti v MŠ a to následovně:

Číst