Zápis ze schůze 23. 9. 2019
                       

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 23. 9. 2019

 

 

1. Představení Rady rodičů a změna v osazení Rady rodičů:

 

Byla představena Rada rodičů ve složení: Jana Petrášková – předsedkyně, Lenka Dvořáková – místopředsedkyně, Barbora Kudrnová, Lenka Doležalová, Michael Seidl.

Z důvodu dosažení školního věku a ukončení řádné docházky dětí u pana Seidla a paní Doležalové (přechod na ZŠ), zaniklo členství ve Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, jak vyplývá ze Stanov spolku.

 

2. Nově navržení členové Rady rodičů:

 

Za MŠ Ottova, paní Ing. Monika Hašek Vystoupilová a za MŠ Eliška, paní Kristýna Mrázová.

17:29 – hlasování o nových kandidátkách do Rady rodičů:

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

Členové jednomyslně odsouhlasili obě kandidátky za členky Rady rodičů.

 

3. Vedení účetnictví:
 

Rada navrhla jako externí účetní SR, paní Doležalovou, se kterou má velmi dobré zkušenosti a které zaniklo členství v Radě rodičů. Paní Doležalová souhlasí. V této souvislosti bylo dále navrženo zvýšení finanční odměny za vedení účetnictví z 1000,- Kč za pololetí na 2000 Kč za pololetí.

17: 30 – hlasování o návrhu, aby paní Doležalová nadále vedla účetnictví SR za odměnu 2000,- Kč za jedno pololetí, tj. 4000,- Kč za školní rok.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

 


5. Výše členského poplatku zůstává stejná, 800 Kč / pololetí.

17:35 – hlasování o zachování výše členského poplatku 800,- Kč/pololetí.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.


6. Rodiče byli seznámeni s novým  systémem pro zjednodušení párování plateb z přijatých částek od rodičů za členský poplatek.

Paní Doležalová vytvoří číselnou řadu - pro každé dítě vygeneruje jedno číslo, které bude fungovat jako variabilní symbol pro daný školní rok. Předání zajistí třídní učitelky.


7. Seznámení s průběhem 2. pololetí
 

Členové byli seznámeni s vynaložením prostředků za minulé pololetí.

Přehled skutečných nákladů za 2. pololetí školního roku 2018/2019:

 

Dětská představení:  37.155,- Kč

Výlety, výstavy, vstupné: 19.694,- Kč

Doprava:  18.752,- Kč

Dárkové předměty: 14.144,70 Kč

Příspěvek na 8 tříd MŠ: 8.000,-  Kč

Bankovní poplatky: 2.436,- Kč

Daň z úroku: 1,88 Kč
Příspěvek na krmení pro zvířata: 7.200,- Kč
Hmyzí domečky: 3.321,- Kč
odměna Doležalová: 2.000,- Kč

Celkem: 112.704,58 Kč


8. Návrh rozpočtu na I. a II. pololetí školního roku 2019/2020:

Členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2019/ 20.

Výpočet pro jedno pololetí:


Kultura 40 000,- Kč (průměrná částka 3500 Kč / divadlo / mobilní planetárium, kolektivní bubnování a další aktivity),

Dárky 33 000,- Kč,

Doprava 40 000,- Kč,

Ostatní 15 000,- Kč - 7x 1000 Kč jako motivační příspěvek pro učitelky k vytvoření aktivit s dětmi kromě jejich učebního plánu + 3x 1200 Kč jako příspěvek na stravu pro školní zvířátko + 1x 2000 Kč jako odměna za vedení účetnictví a jiné.


Celkem 128 000,- Kč (800*145 dětí + 10 dětí nastupuje v průběhu roku - částka příspěvku bude v poměrné výši ke dni nástupu). Rozdíl v příjmu a nákladů za I. pololetí bude doplněn z přebytku financí na účtu SR.

17:40 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2019/ 20.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

9. Ohlédnutí za nově stanovenými pravidly:

Pro rodiče nových dětí byla připomenuta pravidla (a jejich fungování), která byla ustanovena a odsouhlasena v loňském školním roce:

  • 1000,- Kč pro každou p. uč./ třídu na pololetí. Paní učitelky využily příspěvek a cestovaly s dětmi za kulturou, na zmrzlinu apod.

 

  • 1200,- Kč každé školce za pololetí na nákup krmiva pro zvířátka, která jsou chovaná v dané školce. Zmíněný příspěvek měl správný efekt a k naší radosti si dobrovolně paní učitelky z MŠ Ottovka pořídily rybičky.

 

  • Jednorázové příspěvky u dětí, které neměly zaplacený příspěvek 800 Kč, bylo úspěšně vybíráno. Je to symbolická částka a systém bez problémů fungoval (divadélko 30 Kč a výlet 50 Kč). Pověřená osoba z MŠ vybírá stanovený příspěvek a vystavuje příjmový pokladní doklad k zaúčtování. Týkalo se tří dětí ze sociálně slabších rodin.

10. Diskuze

  • V rámci diskuze byli rodiče vyzváni ke spolupráci se školkou – dodávat typy na výlety, divadélka, workshopy apod.

 

  • Rodiče byli zároveň vyzváni, aby k případným dotazům, příspěvkům či připomínkám využívali oficiálních komunikačních kanálů – emailové adresy, telefony apod. dostupné na webových stránkách školky a nevyužívali nikam nevedoucích emotivních diskuzí na Facebooku a nepodávali anonymní oznámení o nespokojenosti s vedením MŠ na Českou školní inspekci. Takové oznámení k naší lítosti bylo podáno 4. června, kde byli podepsáni „Nespokojení rodiče při MŠ Matjuchinova“.  ČŠI provedla inspekci 16.-18. 9. ve všech budovách MŠ. A my jsme velmi rádi, že závěrečné hodnocení ČŠI je velmi pozitivní a MŠ prošla v každém kontrolovaném bodě. Tímto gratulujeme paní ředitelce a všem učitelkám z MŠ k pozitivnímu závěru a vyjádřené podpoře. Gratulujeme!

 

Zapsala: Jana Petrášková

 

Ověřila: Barbora Kudrnová

 

Příloha: Prezenční listina

 

 

Aktuality

Vážení rodiče a malí kamarádi, velice děkujeme za účast v soutěži ,,PODZIMNÍ VĚNEČEK“. Vaše věnečky jsou velmi pěkné a tudí

Číst

najdete v zóně "Pro rodiče". Pokud ještě nejste, zaregistrujte se.

Číst

Třídní schůzka a současně členská schůze Spolku rodičů začíná v 17h.

Číst

Vážení rodiče, Vážení zaměstnanci MŠ Ottova, Chtěla bych vás touto cestou informovat o aktuální situaci investiční akce ...

Číst