Zápis ze schůze 23. 9. 2019
                       

Zápis z členské schůze Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, 23. 9. 2019

 

 

1. Představení Rady rodičů a změna v osazení Rady rodičů:

 

Byla představena Rada rodičů ve složení: Jana Petrášková – předsedkyně, Lenka Dvořáková – místopředsedkyně, Barbora Kudrnová, Lenka Doležalová, Michael Seidl.

Z důvodu dosažení školního věku a ukončení řádné docházky dětí u pana Seidla a paní Doležalové (přechod na ZŠ), zaniklo členství ve Spolku rodičů při MŠ Matjuchinova, jak vyplývá ze Stanov spolku.

 

2. Nově navržení členové Rady rodičů:

 

Za MŠ Ottova, paní Ing. Monika Hašek Vystoupilová a za MŠ Eliška, paní Kristýna Mrázová.

17:29 – hlasování o nových kandidátkách do Rady rodičů:

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

Členové jednomyslně odsouhlasili obě kandidátky za členky Rady rodičů.

 

3. Vedení účetnictví:
 

Rada navrhla jako externí účetní SR, paní Doležalovou, se kterou má velmi dobré zkušenosti a které zaniklo členství v Radě rodičů. Paní Doležalová souhlasí. V této souvislosti bylo dále navrženo zvýšení finanční odměny za vedení účetnictví z 1000,- Kč za pololetí na 2000 Kč za pololetí.

17: 30 – hlasování o návrhu, aby paní Doležalová nadále vedla účetnictví SR za odměnu 2000,- Kč za jedno pololetí, tj. 4000,- Kč za školní rok.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

 


5. Výše členského poplatku zůstává stejná, 800 Kč / pololetí.

17:35 – hlasování o zachování výše členského poplatku 800,- Kč/pololetí.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.


6. Rodiče byli seznámeni s novým  systémem pro zjednodušení párování plateb z přijatých částek od rodičů za členský poplatek.

Paní Doležalová vytvoří číselnou řadu - pro každé dítě vygeneruje jedno číslo, které bude fungovat jako variabilní symbol pro daný školní rok. Předání zajistí třídní učitelky.


7. Seznámení s průběhem 2. pololetí
 

Členové byli seznámeni s vynaložením prostředků za minulé pololetí.

Přehled skutečných nákladů za 2. pololetí školního roku 2018/2019:

 

Dětská představení:  37.155,- Kč

Výlety, výstavy, vstupné: 19.694,- Kč

Doprava:  18.752,- Kč

Dárkové předměty: 14.144,70 Kč

Příspěvek na 8 tříd MŠ: 8.000,-  Kč

Bankovní poplatky: 2.436,- Kč

Daň z úroku: 1,88 Kč
Příspěvek na krmení pro zvířata: 7.200,- Kč
Hmyzí domečky: 3.321,- Kč
odměna Doležalová: 2.000,- Kč

Celkem: 112.704,58 Kč


8. Návrh rozpočtu na I. a II. pololetí školního roku 2019/2020:

Členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2019/ 20.

Výpočet pro jedno pololetí:


Kultura 40 000,- Kč (průměrná částka 3500 Kč / divadlo / mobilní planetárium, kolektivní bubnování a další aktivity),

Dárky 33 000,- Kč,

Doprava 40 000,- Kč,

Ostatní 15 000,- Kč - 7x 1000 Kč jako motivační příspěvek pro učitelky k vytvoření aktivit s dětmi kromě jejich učebního plánu + 3x 1200 Kč jako příspěvek na stravu pro školní zvířátko + 1x 2000 Kč jako odměna za vedení účetnictví a jiné.


Celkem 128 000,- Kč (800*145 dětí + 10 dětí nastupuje v průběhu roku - částka příspěvku bude v poměrné výši ke dni nástupu). Rozdíl v příjmu a nákladů za I. pololetí bude doplněn z přebytku financí na účtu SR.

17:40 – hlasování o návrhu rozpočtu pro obě pololetí školního roku 2019/ 20.

Pro: 68, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

9. Ohlédnutí za nově stanovenými pravidly:

Pro rodiče nových dětí byla připomenuta pravidla (a jejich fungování), která byla ustanovena a odsouhlasena v loňském školním roce:

  • 1000,- Kč pro každou p. uč./ třídu na pololetí. Paní učitelky využily příspěvek a cestovaly s dětmi za kulturou, na zmrzlinu apod.

 

  • 1200,- Kč každé školce za pololetí na nákup krmiva pro zvířátka, která jsou chovaná v dané školce. Zmíněný příspěvek měl správný efekt a k naší radosti si dobrovolně paní učitelky z MŠ Ottovka pořídily rybičky.

 

  • Jednorázové příspěvky u dětí, které neměly zaplacený příspěvek 800 Kč, bylo úspěšně vybíráno. Je to symbolická částka a systém bez problémů fungoval (divadélko 30 Kč a výlet 50 Kč). Pověřená osoba z MŠ vybírá stanovený příspěvek a vystavuje příjmový pokladní doklad k zaúčtování. Týkalo se tří dětí ze sociálně slabších rodin.

10. Diskuze

  • V rámci diskuze byli rodiče vyzváni ke spolupráci se školkou – dodávat typy na výlety, divadélka, workshopy apod.

 

  • Rodiče byli zároveň vyzváni, aby k případným dotazům, příspěvkům či připomínkám využívali oficiálních komunikačních kanálů – emailové adresy, telefony apod. dostupné na webových stránkách školky a nevyužívali nikam nevedoucích emotivních diskuzí na Facebooku a nepodávali anonymní oznámení o nespokojenosti s vedením MŠ na Českou školní inspekci. Takové oznámení k naší lítosti bylo podáno 4. června, kde byli podepsáni „Nespokojení rodiče při MŠ Matjuchinova“.  ČŠI provedla inspekci 16.-18. 9. ve všech budovách MŠ. A my jsme velmi rádi, že závěrečné hodnocení ČŠI je velmi pozitivní a MŠ prošla v každém kontrolovaném bodě. Tímto gratulujeme paní ředitelce a všem učitelkám z MŠ k pozitivnímu závěru a vyjádřené podpoře. Gratulujeme!

 

Zapsala: Jana Petrášková

 

Ověřila: Barbora Kudrnová

 

Příloha: Prezenční listina

 

 

Aktuality

z čarodějnického reje najdete v zóně "Pro rodiče".
Fotky z procházky Velkáčů a čarodějnic v Elišce najdete v zóně "Pro rodiče"
Vážení rodiče, v květnu se konají přijímací zkoušky do ZUŠ Praha-Zbraslav. Pokud máte o studium zájem, dostavte se s dítětem v níž

Číst

Zajišťujeme prázdninový provoz pro děti z MŠ Nad Parkem a všech budov MŠ Matjuchinova

Číst

Vážení rodiče, konečně se všechny děti mohou vrátit do budov naší MŠ! Buďme přesto opatrní.

Číst

když jsou online". Vážení rodiče, zveme na další workshop na toto důležité téma.

Číst

V pátek, dne 30.4. 2021 se koná v naší MŠ Slet čarodějnic a čarodějů. Vstup pouze v masce!!!

Číst