Školní řád
                       

Školní řád

 

 

Údaje o zařízení:

 

Název školy: Mateřská škola Zbraslav, příspěvková organizace

Pracoviště: U Lékárny 592, Ottova 919

E-mail: www.mszbraslav.cz

Telefon: 725 514 274, 246 036 593

: 68404379

ID datové schránky: zymzx9q  

Statutární zástupce: Bc. Hana Hánělová, MBA

Zástupkyně: Alena Schiebelová

Vedoucí učitelky: Lenka Kocourová, Monika Dvořáková,

Hospodářka: Ivana Šlaufová

Zřizovatel: MČ Praha-Zbraslav

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem

Stanovená  kapacita dětí : 6 tříd - 144 dětí 

Provozní doba: 6.30-17.00

  

 

Ředitelka Mateřské školy Zbraslav v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

OBSAH:

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 1. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

                                                                                              Čl. I

    PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

(43/2006)

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně - spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, klinickým logopedem, SPC.
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a

       Úmluva o právech dítěte..

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

2.4. Povinnosti dítěte:

 1. Dodržovat společně stanovená pravidla v mateřské škole i mimo ni v rámci zachování maximální bezpečnosti pobytu dítěte v mateřské škole.
 2. Dodržovat základní hygienické návyky dle individuálních schopností a možností dítěte.
 3. Respektovat dospělé a ostatní vrstevníky.
 4. Plnit pokyny zaměstnanců.
 5. Chovat se ohleduplně k majetku uvnitř mateřské školy i mimo ni.
 6. Děti se nesmí dopouštět rasismu a projevu šikanování.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 1. zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění,
 2.  na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 3. v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním

            základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), má

            mateřská škola za povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při

            vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a proto při příznacích

            onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou

            rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

 1. informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno;
 2. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 3. po vyzvednutí dítěte opustit prostory školy a školní zahrady z důvodu

            bezpečnosti ostatních dětí

f)   nevpouštět z důvodu bezpečnosti do budovy školy cizí osoby

 1. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.
 2. označit dítěti oblečení a obuv

 

Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může být dán důvod

pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ustanovení §35 odst. 1

písm.b) školského zákona.

 

 

5. Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, POVINNÉ.

5.1 Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona (§ 182a ).

 1. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Zpravidla od 8:00-12:00.
 2. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy na 8:00-8:30 hodin. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy.

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

5.2 Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte, v případě plánované dovolené či ozdravného pobytu, delší než 5 dní, nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce..

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky nebo SMS na telefon školky, třídy nejpozději v den omluvy do 7:45

c) po nástupu zákonný zástupce zapíše důvod nepřítomnosti a počet dnů do Omluvného listu dítěte, které je na třídě a podepíše

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu  s podpisem jednoho ze zákonných zástupců. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

5.3 Individuální vzdělávání dítěte:

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
a) způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
b) termíny ověření, včetně náhradních termínů

 

Termín ověření: v měsíci prosinci

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

 

 

5.4 Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:

 

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

6  Systém o péče děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

6.1 Podpůrná  opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

6.2  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD ( Orgán sociálně-právní ochrany dětí ).

 

Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením
v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. ŠPZ vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci a doporučení i mateřské škole.

 

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Základní postupy před a při poskytování podporných opatření II. – V. stupně, stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. v paltném znění a nelze se od nich odklonit.

 

7  Vzdělávání dětí nadaných

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních  vzdělávacích  potřeb  dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

                                                                                              Čl. II

upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte     v mateřské škole

 

1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ve znění pozdějších úprav

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2.května až 16.května, místo a přesný termín určí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.

Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

 

 

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte

žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyplněný evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci, rodný list dítěte, OP žadatele, případně rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky.

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány dětí zpravidla ve věku tří až šesti let (§34zákona 561/2004Sb).

Mateřská škola může přijmout k docházce pouze dítě, které je řádně očkováno dle §50zákona 258/200Sb o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláním.

2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. Toto rozhodnutí zveřejní ředitelka do 30 dnů od přijetí žádosti o přijetí (seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na informačních tabulích školek a webu).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě zpravidla do 30 dnů.

3. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel.

4. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem ( opakovaně nedodržuje provozní dobu a dítě vyzvedává po provozní době ( par. 35 ods. 1 písm. b) školského zákona) nebo opakovaně porušují pravidla stanovená  školním řádem, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

5. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud je stanovena zkušební doba přijetí dítěte do MŠ podle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V průběhu zkušební doby ředitelka rozhodne o způsobilosti dítěte k trvalé docházce. Vychází zejména ze stanoviska dětského lékaře, popř. pedagogicko-psychologické poradny a přizpůsobivosti dítěte.

6. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

7. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

                                                                                             

Čl. III

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

1.1. Děti jsou přijímány do  mateřské školy dle kritérií. Při přijetí dítěte  stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

1.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

2.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce  ve třídě MŠ. Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je učitelka převezme od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

2.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

Při aktivitách dětí placených rodiči, přebírá zodpovědnost za dítě  po písemné dohodě lektorka

kroužku.

V případě úrazu dítěte během doby, kdy za něj odpovídá škola, je dítěti zajištěna první

pomoc a neprodleně jsou informováni rodiče.

 

2.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

2.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce mateřské školy. V případě rozvedených rodičů, kteří mají soudně upravený styk s dítětem, každý z rodičů dostává formulář, kterým může pověřit třetí osobu k vyzvednutí dítěte z MŠ, v době, kdy mu bylo dítě svěřeno do péče.  Učitelka smí dítě předat jen osobě, která je uvedena na evidenčním listě dítěte.  Pokud pedagog nezná zmocněnou osobu, může ji vyzvat k předložení OP.

 

2.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 

a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí na se na obecní úřad ( OSPOD), který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

 

Při opakovaném ( 3x) pozdním příchodu pro dítě po 17, 00 hodin, bude tato skutečnost brána jako závažné narušení provozu mateřské školy podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), tzn. důvod k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

3.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný ve vestibulech školek.

 

3.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Každá třída si může zvolit formu informovanosti – informační tabule, nástěnky, ústně.

 

3.3. Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

3.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

3.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

4.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění umístěného na nástěnkách školy a na webových stránkách školy.

 

5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

5.1. Zákonný zástupce oznámí plánovanou nepřítomnost dítěte včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu, nejpozději první den nepřítomnosti do7:45, telefonickou formou, formou SMS,

 

5.2. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

5.3. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

 

6.1. Úhrada úplaty za vzdělávání

Platba se hradí na účet školy do 15. v měsíci. Výši částky úplaty stanoví ředitelka vždy k 1. září daného školního roku. Podle vyhlášky 14/2005 O předškolním vzdělávání v platném znění, neplatí děti předškolní, děti s OŠD  a děti, jejichž zákonný zástupce pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

6.2. Úhrada stravného 

Při nástupu do MŠ vyplní rodiče přihlášku ke školnímu stravování. Zákonní zástupci provádějí úhradu souhlasem s inkasem na účet mateřské školy ČÚ: 130722319/0800 vždy do 15. dne každého měsíce. Výše stravného je stanovena do dvou kategorií: pro děti od 3 do 6 let a pro děti sedmileté.

Přesnídávky a odpolední svačiny jsou připravovány v MŠ. Obědy jsou dováženy z vývařovny, která je společná pro všechny MŠ.

Na základě lékařské zprávy, po dohodě s ředitelkou je možné děti ze stravování vyloučit. Děti si nosí vlastní stravu, která se odděleně ohřívá.

Podmínky jsou uvedeny v písemné smlouvě mezi MŠ a zákonnými zástupci.

 

 

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

8. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Pravidla vychází ze zásad  vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

 

 

 

 Čl. IV

 

                               PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

1.1. Mateřské školy jsou zřízeny jako školy s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 06:30 do 17:00 hod, zákonní zástupci MŠ U Lékárny, Ottova, používají ke vstupu do budovy čipy proti záloze 100 Kč za kus.

1.2. V měsících červenci a srpnu  ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem provoz přeruší. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Při nemoci pedagogických pracovníků mateřské školy, provozních zaměstnanců nebo při provozních problémech, při veškerých svátcích, školních prázdninách atd. je možné děti slučovat ve třídách.

 

1.3. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

1.4. Vzdělávání v mateřské škole probíhá zpravidla ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

1.5. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

 

 

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

2.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího  programu probíhá v základním denním režimu

 

Organizace dne: (orientační)

Scházení a rozcházení všech dětí:

06:30 -  07:15                     scházení postupně ve třídách

07:15 -  08:45                     rozcházení do kmenových tříd, ranní hry, didakticky cílené činnosti     (zaměřené na spontánní učení, hry), hry ve skupinách,                                   

                                               individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

08:45 - 09:30                      cvičení, hygiena, svačina

09:30 - 10:00                      aktivity řízené učitelkou

10:00 - 12:00                      pobyt venku

12:00 - 14:30                      oběd, hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity, zájmové kroužky

                                               individuální práce s dětmi

14:30 - 15:00                      hygiena, tělovýchovná chvilka, svačina 

15:00 - 17:00                      odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, pokračování

                                               didakticky cílených činností, případně pobyt na školní zahradě

                                              

 

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Děti se přijímají v době od 06:30 hod do 8:30 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny  třídním učitelkám).

 

3. Přivádění a převlékání dětí:

 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značky dítěte do označených poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Do třídy doporučujeme pohodlné oblečení. Děti musí mít jiné oblečení do třídy a na ven, z důvody zachování čistoty na třídách. Nutno dát dětem náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče a tričko. Na spaní pyžamo, na přezutí bačkory nebo sandály, ne pantofle, crocsy.

 

 

4. Předávání a vyzvedávání dětí:

 

 1. Rodič má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte /rýma, kašel, bolest břicha, hlavy…/. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné

 

 1. Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce. Za děti zodpovídají až do předání.
 2. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
 3. Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 06:30 hod.
 4. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 5. Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 6. Do budovy mateřské školy, při nepříznivém počasí, je zakázáno vstupovat v obuvi bez návleků

 

5. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

 

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:30 a 13.00 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 15:00 hod a 17:00 hod. V případě, že si zákonní zástupci potřebují vyzvednout dítě mimo uvedenou dobu oznámí tuto skutečnost předem učitelce.

 

Mateřská škola i zahrada školy se zavírá v 17.00 hod.,  při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, tak, aby se mohly budovy  uzamknout v 17 hodin.

 

 

6. Délka pobytu dětí v MŠ:

 

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů.

 

7. Způsob omlouvání dětí:

 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

Telefonem, ústně,  SMS – kontakty  na webu školy, předškolní děti omluvný list

 

8. Odhlašování stravy:

 

Obědy a svačiny je možné odhlásit nejpozději do 07:45 v den nepřítomnosti dítěte.

Neodhlášený oběd si nemohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách.

 

9. Pobyt venku:

 

Za příznivého počasí tráví děti venku co nejvíce času dopoledne (10:00 - 11:45) i odpoledne (15:00 - 17:00).

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: déšť, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C. V době znečištění ovzduší, lze s dětmi vyjít ven na kratší pobyt ( doporučení hygienické stanice)

 

 

10. Stanovený základní denní režim

 

 není pro učitelku závazný, může být pozměněn podle aktuální denní situace, v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

11. Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/ třídy/oddělení/kurzu. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Distanční vzdělávání je povinné pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Rodiče budou o způsobu distanční výuky informování prostřednictvím webových stránek.

 

                                                                                             

 

                                                                  Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ      

 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

1.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

1.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí.

 

1.4. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického nebo pracovníka, který je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

1.5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

1.6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Žádné léky ani kapky se ve škole nesmí podávat. Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Onemocní-li dítě během dne v MŠ jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

1.7.  V případě vážného zranění (tržná rána, dlaha nebo sádra na končetině apod.) je pobyt dítěte v MŠ z hlediska bezpečnosti své i ostatních dětí nevhodný a ohrožující.

 

1.8. Nedoporučujeme rodičům dávat do  mateřské školy pro děti soukromé hračky, cenné věci. Pedagogové nejsou povinni se o tyto hračky starat a hledat je. Je vždy na dítěti, jak si umí soukromé hračky ohlídat. Mateřská škola za ztrátu nezodpovídá.

 

2. Bezpečnost dětí

  

2.1. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady:

 

 1. při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména
 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou
 • děti jsou vždy oblečeny v reflexních vestách a pedagogický dozor používá výstražný terčík.
 1. pobyt dětí v přírodě
 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 1. sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 1. pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, štětce, špejle, apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

 

2.2. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  22.12.2005, čj. 37014/2005-25 v platném znění.

 

 

2.3. Pojištění proti úrazu

 

Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu u  pojišťovny Kooperativa. Pojištění se týká i akcí, které pořádá MŠ mimo její území.

 

3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

3.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

3.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

3.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

                                                                                              Čl. VI

                               zacházení s majetkem mateřské školy

 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřských škol v rámci vzdělávání.

 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřských škol zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

2.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřských škol při jejich pobytu v mateřských školách.

 

2.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

2.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

2.3 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

2.4. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

                                              

Čl. VII

                                                               zÁvěrečná ustanovení

 

Kontrolu provádění ustanovení Školního řádu zajišťuje ředitelka školy.

Ruší se předchozí znění Školního řádu ze dne 01. 09. 2021. Uložení v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 

Školní řád nabývá účinnosti dne: 1. září 2023

 

Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.
Je zveřejněn a umístěn na přístupném místě v budově – vestibulu školy a na webových stránkách.

 

 

 

                                                                                                

V Praze dne 10. 8. 2023

                                                                                               Bc. Hana Hánělová, MBA

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

Aktuality

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

13.9. na téma "Jak na pohodovou adaptaci dětí".

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst

Vážení rodiče, Od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvýšit ceny stravného pro děti v MŠ a to následovně:

Číst